Miten taataan nuorten äänen kuuluvuus nuorisojärjestössä

Kun syksyllä pohdittiin vuoden 2017 painopistealueita niin useampaankin otteeseen nousi esille, että YAD:n tulee olla jäsentensä näköinen järjestö. Jos jäsenten kädenjälki näkyy, ei järjestön otteesta tarvitse keinotekoisesti ”tehdä” nuorten näköistä vaan se on sitä automaattisesti.

yad wordcloud sanapilviYAD:ssa pyritään turvaamaan nuorten näköinen toiminta siten, että he ovat mukana järjestön toiminnan suunnittelussa, itse toiminnassa ja myöskin arvioinnissa. Tyypillinen kuvio on, että vapaaehtoistiimien kanssa kokoonnutaan syksyisin suunnittelemaan tulevaa ja keväisin pohtimaan, että menikö sinne päinkään. Tämä on karkea rautalankamainen pelkistys, koska joissain YAD:n tiimeissä toiminnan sykli ei ole kalenterivuosi ja joissain taas suunnittelu- ja kehittämistyötä tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten kanssa.

Myös YAD:n hallituksella on suuri rooli pitää toiminta ajan hermolla. Hallitus koostuu enimmäkseen aktiivisista vapaaehtoisista nuorista. Kukin hallituksen jäsenistä valitsee yhden YAD:n toimintakokonaisuuden vastuulleen ja hänelle on kirjattu tehtäviä kuinka vastuu tulee hoitaa. Esimerkiksi festarit- ja infopistetiimistä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävinä on:

– osallistua festarikesän suunnittelukokoukseen alkuvuodesta
– osallistua yhdelle festarille YAD:n mukana
– osallistua palaute- ja purkuviikonloppuun
– seurata YAD:n info- ja festaritiimin Facebook-ryhmää
– omien mahdollisuuksien mukaan osallistua infopistekoulutukseen kouluttajana
– lukea ja kommentoida info- ja festaritiimistä vastaavan työntekijän työraportit

Konkreettisilla tavoitteilla taataan, että hallituksen jäsenet ovat kukin hyvin perillä omasta vastuualueestaan, pystyvät tuomaan omakohtaisia kokemuksia toiminnasta pöytään ja näin olemaan paremmin työntekijän tukena. Samalla varmistetaan myös vapaaehtoisten äänen kuuluminen läpi koko toiminnan, suunnittelusta arviointiin. Hallituksen kokouksissa käydään vastuualuekierros, joten hallitus pysyy hyvin kartalla koko järjestön toiminnasta.

Vastuualueita on jaettu aikaisemminkin YAD:n hallituksessa, mutta viime vuonna ensi kertaa kirjatut selkeät tehtävät ovat nostaneet hallituksen jäsenten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Hallitustyöskentelystä on myös tullut jäsentyneempää ja sitoutuvampaa. Liian ympäripyöreisiin tavoitteisiin on vaikea kurkotella ja lisäksi niiden saavuttamista on vaikea seurata. Tavoite / vastuu tulee jakaa riittävän pieniin ja konkreettisiin osiin. Loogista, eikö?

 – Janne Paananen, toiminnanjohtaja, YAD ry

Noin paljon poikia!?

YAD:n matalan kynnyksen verkkovapaaehtoistyöhön, Street Teamiin, liittyi viime vuonna ennätysmäärä poikia. Viime vuonna rekisteröityneistä nuorista yli 70 prosenttia oli poikia, joista suurin osa osallistui aktiivisesti toimintaan. Poikien suuri määrä yllätti, sillä Street Teamin toimintaan on aina osallistunut tyttöjä ja poikia suurin piirtein saman verran. Yleensä sosiaali- ja terveysalan nuorisojärjestöjen vapaaehtoistoiminnassasitaatti pojat on mukana tyttöjä huomattavasti poikia enemmän.

Varmaa syytä sille, miksi Street Teamin toiminta vetoaa juuri poikiin ei ole, mutta poikien palautteissa konkreettinen tekeminen, huumeiden vastaisuus ja toiminnan pelilliset elementit ovat olleet kaikkein tärkeimpiä syitä toimintaan osallistumiselle. Poikien innostus Street Teamia kohtaan kertoo siitä, että yleensä vapaaehtoistyöstä poissaolollaan loistavia on mahdollista innostaa mukaan, kun sopivat osallistumisen tavat löytyvät.

Millainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa nuoria?

Vuoden 2013 Nuorisobarometrissa käsiteltiin nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Barometrin mukaan nuoret pitävät tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina äänestämistä ja aktiivista toimimista nuorisovaltuustoissa ja järjestöissä. Vaikka äänestäminen ja järjestötoiminta ovat nuorten mielestä tehokkaita vaikuttamisen keinoja, nuorten äänestysaktiivisuus ja innokkuus osallistua järjestötoimintaan on kuitenkin ollut viime vuosina suhteellisen vähäistä.

Striiba converseNuorisobarometrin mukaan suurimmalla osalla nuorista vaikuttamisen motiivit eivät ole poliittisia tai ideologisia, vaan motiivina on yleisen hyvän tai jonkin itselle tärkeän asian edistäminen. Myös sosiaalisuus ja hauskanpito painavat vaakakupissa, kun nuori punnitsee osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan tulisi siis paitsi tarjota konkreettisia toimintaa, olla myös sosiaalista ja hauskaa. Toimintaan osallistumisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja toimintaa tulisi kehittää nuorten toiveista ja ideoista käsin.

Kysyvä ei tieltä eksy – nuorten toiveet ja palautteet toiminnan kehittämisen lähtökohtana

Street Teamin vapaaehtoisilta on kerätty säännöllisesti palautetta toiminnasta ja he ovat saaneet itse vaikuttaa toiminnan sisältöön mm. keksimällä uusia tehtäviä Street Teamin tehtäväpankkiin. Nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on ollut vahvuus Street Teamin kannalta.

Palautekyselyissä parhaimmiksi jutuiksi Street Teamissa on listattu tehtävät (konkreettinen tekeminen), toiminnan arvot (mm. huumeidenvastaisuus ja yhdenvertaisuus), kaverit (sosiaalisuus), sekä pelillisyys ja palkinnot (hauskuus). Kerätyt palautteet tukevat Nuorisobarometrin tuloksia sen suhteen, mitkä asiat tekevät vapaaehtoistoiminnasta nuoria kiinnostavaa.

Kevään aikana Street Teamista valmistuu opinnäytetyö, jonka tavoitteena on selvittää tarkemmin Street Teamin toimintaan osallistuvien nuorten motiiveja ja arvoja toimintaan osallistumisen taustalla. Odotamme tuloksia mielenkiinnolla ja opparin valmistuttua jaamme ne luonnollisesti myös muille nuorten verkkovapaaehtoistyötä kehittäville tai siitä kiinnostuneille.

– Hanna Ikonen, projektityöntekijä, Street Team 2- hanke